วิสัยทัศน์ กรมพลาธิการทหารบก

กรมพลาธิการทหารบก เป็นหน่วยงานที่มีความก้าวหน้าและเชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง การส่งกำลังบำรุงและบริการที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักญภาพกำลังพล เพื่อพัฒนากิจการสายพลาธิการ ไปสู่ความเป็นเลิศ พร้อมด้วยการนำระบบเทคโนโลยีสานสนเทศมาประยุกต๋ใช้อย่างเหมาะสม