กองบริการและสนับสนุนทั่วไป
พันเอก ศุภฤกษ์ ผลฉาย
ผอ.กบร.สนท.พธ.ทบ.


พันเอก ดนัย ผลทิพย์
รอง ผอ.กบร.สนท.พธ.ทบ.