กองสถานพักผ่อน
พันเอก ธัญพิสิษฐ์ โพธิ์นอก
ผอ.กพผ.พธ.ทบ.รอง ผอ.กพผ.พธ.ทบ.