กองยกกระบัตร
พันเอก วัลลภ ประดับศิลป์
ผอ.กยบ.พธ.ทบ.รอง ผอ.กยบ.พธ.ทบ.