กองเกียกกาย
พันเอก ณัฐจักษ์ สงวนศักดิ์
ผอ.กก.พธ.ทบ.


พันเอก พัฒนา จันทรนิยม
รอง ผอ.กก.พธ.ทบ.