กองการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ
พันเอก พิสิษฐ์ ผาสุข
ผอ.กผสป.พธ.ทบ.


พันเอก วิโรจน์ หนองบัวล่าง
รอง ผอ.กผสป.พธ.ทบ.


พันเอก สุรเชษฏ อุดมพืชน์
ผช.ผอ.กผสป.พธ.ทบ.


พันเอก ทรงรัฐ วุฒิวัฒน์
ผช.ผอ.กผสป.พธ.ทบ.