กองซ่อมบำรุง
พันเอก มรกต เถาสุวรรณ
ผอ.กซบร.พธ.ทบ.รอง ผอ.กซบร.พธ.ทบ.