กองควบคุมสิ่งอุปกรณ์
พันเอก จักรกฤษณ์ วิริยะบูรณ์
ผอ.กคสป.พธ.ทบ.รอง ผอ.กคสป.พธ.ทบ.