กองวิทยาการ
พันเอก สาธิต อู่วิจิตร
ผอ.กวก.พธ.ทบ.รอง ผอ.กวก.พธ.ทบ.