กองปลัดบัญชี
พันเอก ธวัช ชาลีรัตน์
ผอ.กปช.พธ.ทบ.รอง ผอ.กปช.พธ.ทบ.