กองกำลังพล พธ.ทบ.
พันเอก อภินันท์ ทิพย์เทพ
ผอ.กกพ.พธ.ทบ.