พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อนุมัติแบบพิมพ์ สป.3 (เพื่อพราง)

อนุมัติแบบพิมพ์ สป.3 (เพื่อพราง)

คู่มือการใช้แบบพิมพ์ ทบ. ปี 65

คู่มือการใช้แบบพิมพ์ ทบ. ปี 65

คำแนะนำในการดำเนินการสำรวจ สอบทาน สถานภาพ สป.2 และ 4 สาย พธ.

คำแนะนำในการดำเนินการสำรวจ สอบทาน สถานภาพ สป.2 และ 4 สาย พธ.

บัญชีรายชื่อน้ำมันอุปกรณ์ (ปรับปรุงใหม่)

บัญชีรายชื่อน้ำมันอุปกรณ์ (ปรับปรุงใหม่)

คู่มือการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 สายพลาธิการ

สแกน QR Code หรือดาวน์โหลดคู่มือการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 สายพลาธิการ

ชื่อรายการ สป.2 และ 4 สาย พธ. (LOGSMIS)

อนุมัติใช้ชื่อรายการ สป.2 และ 4 สาย พธ. ในระบบสารสนเทศ สายงานส่งกำลังบำรุง (LOGSMIS) และขอยกเลิกใบเบิกของหน่วยใช้

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

Open Data Intergrity and Transparency Assessment (OIT)

>>> ปรับแก้ลำดับผนวก สป.3 อนุมัติ จก.พธ.ทบ. 30 ส.ค.64
>>> อนุมัติแบบพิมพ์ สป.3 (เพื่อพราง)
>>> ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมพลาธิการทหารบกและหน่วยขึ้นตรง สำหรับใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564
>>> ขอเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค รายการน้ำมันมาตรฐาน (Calibrate 75 Base oil)
>>> ประกาศ ขอให้หน่วยตรวจสอบ สป. ตามอัตราการแจกจ่าย ว่ามีการสูญหายจากคลังหรือไม่
>>> แจ้งหลักการ จ่าย-ยืม สป.3 ธุรการประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564
>>> ตัวอย่างบัญชีเสนอความต้องการ นนร. (เหล่า พธ.)
>>> ขอเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค เพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ รายการหมวกสนาม พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
>>> ขอเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค เพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะรายการน้ำมัน 3 รายการ คือ น้ำมันเครื่อง, น้ำมันเกียร์ และจาระบีอเนกประสงค์สำหรับรถถังหลัก OPLOT
>>> แผนและหัวข้อในการตรวจกิจการส่งกำลัง สป.3 สาย พธ. ประจำปีงบประมาณ 2564
>>> หนังสือรับรองผลการทดสอบวัดผลการประเมินความรู้ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2563
>>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบัญชีเสนอความต้องการบรรจุกำลังพล เหล่า พธ. ประจำปีงบประมาณ 2564
>>> ดาวน์โหลดเอกสาร เป้าหมายความต้องการกำลังพลนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน จากแหล่งผลิตต่างๆ ปีงบประมาณ 2564 - 2569
>>> ขอเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค รายการจาระบีอเนกประสงค์ สำหรับรถถัง OPLOT
>>> ขอเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค รายการน้ำมันเครื่องสำหรับรถถัง OPLOT
>>> ขอเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค รายการน้ำมัน 5 รายการ
>>> บทความองค์ความรู้ไวรัสคอมพิวเตอร์ จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโรงเรียนทหารพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก
>>> คู่มือการปฏิบัติการแก้ปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ประเภทไวรัสซ่อนไฟล์และไวรัสซ่อนโฟลเดอร์ ในส่วนสถาบันการศึกษาและหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก จากการศึกษาวิธีแก้ปัญหาของโรงเรียนทหารพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก
>>> ขอเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายพลาธิการ รายการ ข้าวกึ่งสำเร็จรูป
>>> บัญชีรายละเอียดประกอบ PO บช. 135/62 ลง 5 ก.ค.62
>>> ขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย ส่งข้อมูลทางเทคนิคเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายพลาธิการ รายการร่มพาราเซล
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง พธ.ทบ.