พล.ท.หม่อมเจ้า เศรษศิริ กฤดากร
2469 - 2475
พ.อ.พระยาศักดาดุลยฤทธิ์
2475 - 2477
พ.อ.พระบริภัณฑ์ยุทธกิจ
2477 - 2480
พ.อ.หม่อมสนิทวงษ์เสนีย์
2480 - 2481
พ.อ.พระประจนปัจจนึก
2481 - 2483
พล.ท.ชิต มั่นศิลป
2483 - 2489
พล.ท.จอน บูรณสงคราม
2489 - 2493
พล.ท.ขุนเรืองวีรยุทธ
2493 - 2494
พล.ต.ปรุง รังสิยานนท์
2494 - 2501
พล.ต.วิชัย พงศ์อนันต์
2501 - 2501
พล.ต.ฟอง ประมวญรัตน์
2501 - 2504
พล.ต.เสริม ณ นคร
2504 - 2504

พล.ต.เฟื้อ ฤทธาคนี
2504 - 2512
พล.ต.แถม สุดกังวาล
2512 - 2518
พล.ต.จินดา เจริญมิตร
2518 - 2521
พล.ต.ไฉน การุณยะวนิช
2521 - 2525

พล.ต.เสถียร ศุกระศร
2525 - 2528
พล.ต.ปรีชา มุธาวงศ์
2528 - 2531
พล.ต.สมยศ สมบูรณ์ผล
2531 - 2534
พล.ต.สิทธิชัย สัมมาทัต
2534 - 2537
พล.ต.จุมพล สุดบรรทัด
2537 - 2539
พล.ต.อัมพร ณ บางช้าง
2539 - 2542
พล.ต.โสภณ ศีลพิพัฒน์
2542 - 2543
พล.ต.ไพรัช โรจนไพฑูรย์
2543 - 2546

พล.ต.นฤดม เทียนใส
2546 - 2548
พล.ต.ชวลิต สุตตเขตต์
2548 - 2550
พล.ต.ทวี แจ่มจำรัส
2550 - 2552
พล.ท.ทวี แจ่มจำรัส
2552 - 2553

พล.ท.ดิลก ธีระเนตร
2553 - 2554
พล.ท.สุรพงษ์ พูลทรัพย์
2554 - 2555
พล.ท.สมชาย ลิ้นประเสริฐ
2555 - 2556
พล.ท.สิริศักดิ์ วรเจริญ
2556 - 2558

พล.ท.พลรบ โชคระดา
2558 - 2559
พล.ท.พิษณุ บุญรักษา
2559 - 2563
พล.ท.กิตติชัย วงศ์หาญ
2563 - ปัจจุบัน