พล.ท.แถม สุดกังวาล
ดังนั้นเพื่อให้ตรงตามจุดประสงค์ของผู้มอบเงินกรมพลาธิการทหารบก จึงได้ดำเนินการปรับปรุงห้องสมุดใหม่
โดยการจัดภูมิทัศน์ของห้องให้กว้างและสว่างขึ้น มีการจัดพื้นที่ใช้งานให้มีความชัดเจน ด้านหน้าทำเป็นกระจกโปร่ง ประตูทางเข้าเป็นบานเลื่อนอัตโนมัติ  ชั้นหนังสือได้ปรับเปลี่ยนและวางใหม่เพื่อสะดวกแก่การค้นคว้า
มีการจัดมุมอินเตอร์เน็ตใหม่ แยกออกจากมุมหนังสือ
พื้นที่นั่งสำหรับอ่าน จัดทำใหม่ทั้งหมด สมาชิกสามารถเลือกนั่งได้ตามความต้องการทั้งโซฟาทรงกลมและโซฟายาว โต๊ะอ่านหนังสือรวมและโต๊ะแยกส่วนตัว
        ห้องสมุดสุดกังวาล จัดตั้งขึ้นในสมัย พล.ท.แถม สุดกังวาล เจ้ากรมพลาธิการทหารบก คนที่ ๑๔ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๘ มีที่ตั้งอยู่ ณ บริเวณชั้น ๓ อาคารกองบัญชาการ  กรมพลาธิการทหารบก

        ห้องสมุดฯ มีฐานะเป็นแผนกหนึ่งขึ้นตรงต่อกองวิทยาการ กรมพลาธิการทหารบก เปิดให้บริการแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พธ.ทบ. และผู้ที่สนใจทั่วไปได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพห้องสมุดฯ ได้นำระบบการวิเคราะห์ข้อมูลหนังสือเป็นระบบดิวอี้ ( DDC ) ( Dewey Decimal Classification ) มาใช้

        สำหรับสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่มีอยู่ในห้องสมุดฯ ประกอบไปด้วยหนังสือวิชาการ หนังสือทางราชการทหาร วิทยานิพนธ์ ของสถาบันทางการทหารต่างๆ คู่มือราชการสนาม คู่มือฝึก คู่มือเทคนิค  วารสารและนิตยสาร ตลอดจนหนังสือพิมพ์และหนังสือนวนิยาย นอกจากนี้ยังมีการบริการอินเตอร์เน็ต ( INTERNET ) เพื่อสืบค้นสารสนเทศด้วยตนเอง มีการบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า,  บริการ ให้ยืม - คืนหนังสือ สำรวจและซ่อมแซมหนังสือ

        การดำเนินงานของห้องสมุดฯ ได้ดำเนินการมาจนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ พ.อ.หญิง ผุสดี โชติกะคาม ทายาท ( บุตร ) พล.ท.แถม สุดกังวาล ท่านมองเห็นถึงความสำคัญของห้องสมุดฯ ประกอบกับท่านเป็นคนรักการอ่านหนังสือและคิดว่าห้องสมุดฯ ของเราน่าจะมีอะไรดีขึ้นและทันสมัยมากกว่าที่เป็นอยู่ ท่านจึงได้ มอบเงินจำนวน  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งล้านบาท ) ให้กรมพลาธิการทหารบกนำไปใช้ในการปรับปรุงห้องสมุดสุดกังวาล
        สำหรับบุคลากรของห้องสมุดประกอบด้วย หัวหน้าแผนกห้องสมุดฯ บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่อีกหลายท่านที่พร้อมรับใช้และให้บริการแก่สมาชิกด้วยความเต็มใจ ห้องสมุดกรมพลาธิการทหารบก ( ห้องสมุดสุดกังวาล  ) เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๖๓๐