นิตยสารพลาธิปัตย์ ปีที่ 57 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2557
  เอกสารแถลงผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) ขับเคลื่อนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS กองทัพบกสู่อนาคต(2558-2565) 4-7 สิงหาคม 2557
  ผลงานความคืบหน้าการดำเนินงาน ของแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.พธ.ทบ.(ก.ค.57)
  สรุปผลงานความคืบหน้าการดำเนินงาน ของแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.พธ.ทบ.(มิ.ย.57)
  ผลงานความคืบหน้าการดำเนินงาน แผนกวิจัยและพัฒนา กวก.พธ.ทบ.(เม.ย.-พ.ค.57)
  รายการประเภทสินทรัพย์ สาย พธ.ใช้ในการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ของหน่วย
  นิทรรศการและผลงานวิจัย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา พธ.ทบ. ครบรอบปีที่ 122
  กวก.พธ.ทบ.ส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน ให้กับหน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลังในพื้นที่ ทภ.4 เมื่อ 17 - 21 มี.ค.57
  กวก.พธ.ทบ.จัดเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน หน่วยพื้นที่ ทภ.1
  งานแก้ปัญหาน้ำท่วมคลัง สป. กยบ.พธ.ทบ.
  การยกเลิกระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการจำหน่าย สป. พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และการประกาศใช้ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการจำหน่าย สป. พ.ศ.2557 (ฉบับใหม่)
  สรุปผลงานความคืบหน้าการดำเนินงาน แผนกวิจัยและพัฒนา กวก.พธ.ทบ.
  กวก.พธ.ทบ.จัดเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน บชร.2
  กวก.พธ.ทบ.จัดเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน มทบ.22
  กวก.พธ.ทบ.จัดเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน จทบ.ส.ร.
  กวก.พธ.ทบ.จัดเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน จทบ.ร.อ.
  แก้ไขราคากลาง สป.3 สาย พธ.แผนงานระหว่างปีงบประมาณ 2557 และแผนงานประจำปีงบประมาณ 2557 (แก้ไขครั้งที่ 1)
  ผลการดำเนินงานของ แผนกวิจัยและพัฒนา กวก.พธ.ทบ.
  กวก.พธ.ทบ.ปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน ณ มทบ.31 เมื่อ 20 ธ.ค.56
  กวก.พธ.ทบ.ปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน ณ จทบ.พ.ช. เมื่อ 19 ธ.ค.56
  กวก.พธ.ทบ.ปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน ณ บชร.3 เมื่อ 18 ธ.ค.56
  กวก.พธ.ทบ.ปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน ณ มทบ.32 เมื่อ 17 ธ.ค.56
  คำสั่ง ทบ.ที่ 178/2553 เรื่อง ให้ใช้อัตราสิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย เครื่องนอน เครื่องสนาม และของใช้ประจำตัว
  ตัวอย่างการจัดหาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Product) ของ พธ.ทบ.
  แจ้งเปลี่ยนแปลงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B3) เป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา
  การปรับเปลี่ยนสีของน้ำมันเชื้อเพลิง
  การเก็บรักษาและการควบคุม น้ำมันเชื้อเพลิงในถังขนาดใหญ่ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แบบ REAL TIME
  วิธีการลงบัญชีคุม สป.3 ระดับหน่วยใช้
  ความหมาย คำขวัญเหล่าทหารพลาธิการ อิ่มท้อง ของครบ รบเงียบ เฉียบบริการ
  ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 พ.ศ.2551
  ผนวกประกอบ ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 พ.ศ.2551
  ขอเชิญดาวน์โหลดเพลงมาร์ชพลาธิการ