ประกาศผลทดสอบสมรรถภาพร่างกายผู้สอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปี 2559
  ขออนุมัติแก้ไขราคากลาง สป.3 สาย พธ. แผนงานระหว่างปี 2559 และแผนงานประจำปี 2560
  รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ปีงบประมาณ 2559
  ขอเชิญร่วมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559
  นิตยสารพลาธิปัตย์ ปีที่ 58 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2558
  ดาวน์โหลด....ร่างหลักนิยมทางทหารของ พธ.ทบ. (Word) เรื่อง การสนับสนุนทางการช่วยรบของหน่วย ทหารพลาธิการ ระดับกองพล
  ดาวน์โหลด....แบบคำขอ วท.กห.1 (Word) ขอเชิญชวนกำลังพล เหล่า พธ. เสนอคำขอการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร ประจำปี 2558 และปี + 2
  สมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา พธ.ทบ. ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสิ่งของเกินความต้องการ สภาพดี เพื่อนำไปจำหน่ายใน งานมหกรรมสินค้ามือสอง ของฝาก ของขวัญ ของถูก ครั้งที่ 3 ในวันที่ 27-28 พ.ย.58 เวลา 10.00-21.00 น. ณ สนามฟุตบอล พล.ม.2 รอ.
  กำหนดราคากลาง สป.3 สาย พธ. แผนงานระหว่างปีงบประมาณ 2559 และประจำปี 2560
  ตัวอย่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) พร้อมเอกสารประกอบ
  ดาวน์โหลด....แบบฟอร์มสถานภาพกำลังพล เหล่า พธ. (Excel) ประกอบหนังสือขอทราบข้อมูลกำลังพลเพื่อจัดทำนโยบายจัดหาและบรรจุกำลังพล ปี 2560 - 2564
  รายละเอียดการจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ สป.สาย พธ.