รายละเอียดการจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ สป.สาย พธ.
  พธ.ทบ. ขอเชิญชวนกำลังพลเหล่า พธ. ทุกชั้นยศ ร่วมประกวด "คติพจน์ของเหล่า พธ. เพื่อมุ่งสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของหน่วยงาน และตอบสนองนโยบายของ ทบ. อย่างมีประสิทธิภาพ" ขยายเวลาการประกวดฯ ไปถึงวันที่ 20 พ.ค.58