บัญชีรายละเอียดประกอบ PO เพื่อปรับปรุงบัญชีพักสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย หรือสินทรัพย์ ตามใบสั่งซื้อที่ 135 และ130
  โครงการบ้านธนารักษ์ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกองทัพบก
  รับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพและบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (พลอาสาสมัคร)
  เว็บไซต์และโมบายแอพพลิเคชั่น Museum Thailand ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
  บัญชีรายละเอียดประกอบ PO เพื่อปรับปรุงบัญชีพักสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย หรือสินทรัพย์ สัญญาซื้อขายเลขที่ 49/60 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
  ผลงานผู้ชนะการประกวดวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์กรมพลาธิการทหารบก ครบรอบ 125 ปี
  ประกาศผลการประกวดวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมพลาธิการทหารบก ครบรอบ 125 ปี
  บัญชีรายละเอียดประกอบ PO เพื่อปรับปรุงบัญชีพักสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย หรือสินทรัพย์
  รายการสินทรัพย์ถาวร สาย พธ. และอายุการใช้งาน
  บรรจุนักเรียนนายสิบเหล่าพลาธิการ เข้ารับราชการและแต่งตั้งยศ
  ขอเชิญชวนส่งวีดิทัศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมพลาธิการทหารบก ครบรอบ 125 ปี 1 เมษายน 2560 ประกวดชิงรางวัล
  สัมมนานายทหารเหล่าทหารพลาธิการ ประจำปี 2560 ในวันที่ 17 - 19 พ.ค.60 เรื่อง การควบคุมสินทรัพย์จากการพัสดุสายพลาธิการ
  กวก.พธ.ทบ. ตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน ณ มทบ.27 จว.ร.อ. ประจำปีงบประมาณ 2560
  กวก.พธ.ทบ. ตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน ณ หน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลังในพื้นที่ ทภ.4
  กำหนดราคากลาง สป.3 สาย พธ. แผนงานระหว่างปีงบประมาณ 2560 และประจำปีงบประมาณ 2561
  รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 98 อัตรา
  บัญชีรายละเอียดข้อมูลสินทรัพย์ ประจำเดือน มี.ค.60
  ประกาศกรมพลาธิการทหาร หลักฐานการรับสมัคร ใบสำคัญความเห็นแพทย์ทหาร
  ตารางการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้ง 67 ประจำวันที่ 1 มี.ค.60
  สรุปผลการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้ง 67 ประจำวันที่ 27-28 ก.พ.60
  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 24 อัตรา
  กวก.พธ.ทบ. ตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน ณ หน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลังในพื้นที่ ทภ.1
  กวก.พธ.ทบ. ตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน ณ หน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลังในพื้นที่ ทภ.3
  นิยสารพลาธิปัตย์ ปีที่ 59 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2559
  ผลการพิจารณาคัดเลือก จ. เป็น จ.(พ)
  คู่มือรถครัวสนามชนิด 6 ล้อ
  กสทช.แนะนำช่องทางแจ้งข้อความไม่เหมาะสม บนเครือข่ายอินเตอร์เนต
  ประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค ในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พธ.รายการชุดนิรภัยสำหรับเก็บกู้วัตถุระเบิด (Bomb Suit)
  เสนอความต้องการบรรจุ นนส. รุ่นที่ 20 (1/59) หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2559 รวมทั้งการจัดทำทำเนียบกำลังพล เหล่า พธ.
  คู่มือการจัดองค์ความรู้การพัฒนาสูตรอาหาร พธ.ทบ.
  คู่มือบริหารฝึกปฏิบัติปรนนิบัติบำรุงเครื่องพิมพ์ดีดระดับหน่วยใช้
  กำหนดราคากลาง สป.3 สาย พธ. แผนงานระหว่างปี 2560 และแผนงานประจำปี 2561
  บัญชีรายละเอียดสินทรัพย์ ห้วง ต.ค. 57 - ธ.ค. 58, มิ.ย. 59
  บัญชีรายละเอียดสินทรัพย์ ห้วง ม.ค. - พ.ค. 59
  โครงร่างหลักนิยมทางทหารของ พธ.ทบ. ประจำปี 2560 เรื่อง การเลี้ยงดูของหน่วยประกอบเลี้ยงในสนาม
  รายการประเภทสินทรัพย์ สาย พธ. ใช้ในการกำหนดอายุการใช้งาน และอัตราค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ของหน่วย
  ดาวน์โหลด....ร่างหลักนิยมทางทหารของ พธ.ทบ. (Word) เรื่อง การสนับสนุนทางการช่วยรบของหน่วย ทหารพลาธิการ ระดับกองพล
  ตัวอย่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) พร้อมเอกสารประกอบ