รายการประเภทสินทรัพย์ สาย พธ. ใช้ในการกำหนดอายุการใช้งาน และอัตราค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ของหน่วย
  ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2557 และกำหนดการสัมมนานายทหารเหล่า พธ. ประจำปี 2559
  นิตยสารพลาธิปัตย์ ปีที่ 59 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559
  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2559
  อธิบายร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แบบง่าย ๆ ใน 3 นาที
  ประกาศเชิญชวนเสนอข้อมูลกำหนดราคากลาง แผนงานจัดหาหมอนและที่นอน (ยางพารา) เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับหน่วยในกองทัพบก
  ขออนุมัติแก้ไขราคากลาง สป.3 สาย พธ. แผนงานระหว่างปี 2559 และแผนงานประจำปี 2560
  นิตยสารพลาธิปัตย์ ปีที่ 58 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2558
  ดาวน์โหลด....ร่างหลักนิยมทางทหารของ พธ.ทบ. (Word) เรื่อง การสนับสนุนทางการช่วยรบของหน่วย ทหารพลาธิการ ระดับกองพล
  ดาวน์โหลด....แบบคำขอ วท.กห.1 (Word) ขอเชิญชวนกำลังพล เหล่า พธ. เสนอคำขอการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร ประจำปี 2558 และปี + 2
  กำหนดราคากลาง สป.3 สาย พธ. แผนงานระหว่างปีงบประมาณ 2559 และประจำปี 2560
  ตัวอย่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) พร้อมเอกสารประกอบ
  ดาวน์โหลด....แบบฟอร์มสถานภาพกำลังพล เหล่า พธ. (Excel) ประกอบหนังสือขอทราบข้อมูลกำลังพลเพื่อจัดทำนโยบายจัดหาและบรรจุกำลังพล ปี 2560 - 2564
  รายละเอียดการจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ สป.สาย พธ.