บัญชีรายละเอียดสินทรัพย์ ห้วง ต.ค. 57 - ธ.ค. 58, มิ.ย. 59
  ขอเชิญร่วมชมทิทรรศการ "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 Thailand Research Expo 2016"
  บัญชีรายละเอียดสินทรัพย์ ห้วง ม.ค. - พ.ค. 59
  โครงร่างหลักนิยมทางทหารของ พธ.ทบ. ประจำปี 2560 เรื่อง การเลี้ยงดูของหน่วยประกอบเลี้ยงในสนาม
  บรรจุนักเรียนนายสิบ เหล่า พธ. เข้ารับราชการและแต่งตั้งยศ
  แก้ไขราคากลาง สป.3 สาย พธ. แผนงานระหว่างปี 2559 และแผนงาน ศปก.ทบ.
  รายการประเภทสินทรัพย์ สาย พธ. ใช้ในการกำหนดอายุการใช้งาน และอัตราค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ของหน่วย
  ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2557 และกำหนดการสัมมนานายทหารเหล่า พธ. ประจำปี 2559
  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2559
  ขออนุมัติแก้ไขราคากลาง สป.3 สาย พธ. แผนงานระหว่างปี 2559 และแผนงานประจำปี 2560
  ดาวน์โหลด....ร่างหลักนิยมทางทหารของ พธ.ทบ. (Word) เรื่อง การสนับสนุนทางการช่วยรบของหน่วย ทหารพลาธิการ ระดับกองพล
  ดาวน์โหลด....แบบคำขอ วท.กห.1 (Word) ขอเชิญชวนกำลังพล เหล่า พธ. เสนอคำขอการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร ประจำปี 2558 และปี + 2
  กำหนดราคากลาง สป.3 สาย พธ. แผนงานระหว่างปีงบประมาณ 2559 และประจำปี 2560
  ตัวอย่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) พร้อมเอกสารประกอบ
  ดาวน์โหลด....แบบฟอร์มสถานภาพกำลังพล เหล่า พธ. (Excel) ประกอบหนังสือขอทราบข้อมูลกำลังพลเพื่อจัดทำนโยบายจัดหาและบรรจุกำลังพล ปี 2560 - 2564