กำหนดราคากลาง สป.3 สาย พธ. แผนงานระหว่างปี 2560 และแผนงานประจำปี 2561
  บัญชีรายละเอียดสินทรัพย์ ห้วง ต.ค. 57 - ธ.ค. 58, มิ.ย. 59
  บัญชีรายละเอียดสินทรัพย์ ห้วง ม.ค. - พ.ค. 59
  โครงร่างหลักนิยมทางทหารของ พธ.ทบ. ประจำปี 2560 เรื่อง การเลี้ยงดูของหน่วยประกอบเลี้ยงในสนาม
  รายการประเภทสินทรัพย์ สาย พธ. ใช้ในการกำหนดอายุการใช้งาน และอัตราค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ของหน่วย
  ดาวน์โหลด....ร่างหลักนิยมทางทหารของ พธ.ทบ. (Word) เรื่อง การสนับสนุนทางการช่วยรบของหน่วย ทหารพลาธิการ ระดับกองพล
  ตัวอย่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) พร้อมเอกสารประกอบ