โรงเรียนทหารพลาธิการ
พันเอก ชนินทร์ โพธิ์พูนศักดิ์
รอง ผบ.รร.พธ.พธ.ทบ.


พันเอก ประวัฒิ ไชยสุกุมาร
ผอ.กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.