กองสถานพักผ่อน
พันเอก ธัญพิสิษฐ์ โพธิ์นอก
ผอ.กพผ.พธ.ทบ.


พันเอก ชัยฤทธิ์ แก้วสอาด
รอง ผอ.กพผ.พธ.ทบ.