กองน้ำมันเชื้อเพลิง
พันเอก มรกต เถาสุวรรณ
ผอ.กชพ.พธ.ทบ.


พันเอก สุรชาติ ซื่อดี
รอง ผอ.กชพ.พธ.ทบ.