กองยกกระบัตร
พันเอก วัลลภ ประดับศิลป์
ผอ.กยบ.พธ.ทบ.


พันเอก อรรถวุฒิ บัตรเจริญ
รอง ผอ.กยบ.พธ.ทบ.