กองเกียกกาย
พันเอกหญิง สุมาลี บุญช่วย
ผอ.กก.พธ.ทบ.


พันเอก พัฒนา จันทรนิยม
รอง ผอ.กก.พธ.ทบ.