กองซ่อมบำรุง
พันเอก สาธิต อู่วิจิตร
ผอ.กซบร.พธ.ทบ.


พันเอก อนุสรณ์ เมฆานุวงศ์
รอง ผอ.กซบร.พธ.ทบ.