กองควบคุมสิ่งอุปกรณ์
พันเอก พิสิษฐ์ ผาสุข
ผอ.กคสป.พธ.ทบ.


พันเอก อัครเดช ศิริชัย
รอง ผอ.กคสป.พธ.ทบ.