กองจัดหา
พันเอก วิบูลย์ วิชระพล
ผอ.กจห.พธ.ทบ.


พันเอก อภิรัตน์ รอดรักษา
รอง ผอ.กจห.พธ.ทบ.