กองวิทยาการ
พันเอก ณรงฤทธิ์ จันทรกูล
ผอ.กวก.พธ.ทบ.


พันเอก ประวีร์ ชิณวงศ์พรหม
รอง ผอ.กวก.พธ.ทบ.