กองปลัดบัญชี
พันเอก จักรกฤษณ์ วิริยะบูรณ์
ผอ.กปช.พธ.ทบ.


พันเอก เอกลักษณ์ ใจรักษ์
รอง ผอ.กปช.พธ.ทบ.