กองยุทธการและการข่าว
พันเอก ธวัช ชาลีรัตน์
ผอ.กยข.พธ.ทบ.


พันเอก อภินันท์ ทิพย์เทพ
รอง ผอ.กยข.พธ.ทบ.