กองกำลังพล พธ.ทบ.
พันเอก ปวีณ เส็งใย
ผอ.กกพ.พธ.ทบ.


พันเอก ณัฐจักษ์ สงวนศักดิ์
รอง ผอ.กกพ.พธ.ทบ.