"ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ"

กรมพลาธิการทหารบก เลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

แจ้งการปรับรูปแบบการศึกษา หลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ 85

ปรับรูปแบบการศึกษาจากแบบผสมผสาน เป็นการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ 100% ณ ที่ตั้งหน่วย หรือที่พักอาศัย

คู่มือการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 สายพลาธิการ

สแกน QR Code หรือดาวน์โหลดคู่มือการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 สายพลาธิการ

ชื่อรายการ สป.2 และ 4 สาย พธ. (LOGSMIS)

อนุมัติใช้ชื่อรายการ สป.2 และ 4 สาย พธ. ในระบบสารสนเทศ สายงานส่งกำลังบำรุง (LOGSMIS) และขอยกเลิกใบเบิกของหน่วยใช้

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

Open Data Intergrity and Transparency Assessment (OIT)

รู้เรื่อง COVID-19

รู้เรื่อง COVID-19 กับกรมควบคุมโรคฯ

โครงการบ้านธนารักษ์

กรมพลาธิการทหารบก เปิดจองโครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำของกองทัพบก ตั้งแต่บัดนี้เป้นต้นไป

แจ้งเตือนผู้แอบอ้างจำหน่ายเนื้อกระป๋อง

เนื่องด้วยมีผู้แอบอ้างว่าสามารถจัดหา และจำหน่ายเนื้อกระป๋องซึ่งผลิตโดยกรมพลาธิการทหารบก

>>> ขอเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค เพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ รายการหมวกสนาม พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
>>> ขอเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค เพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะรายการน้ำมัน 3 รายการ คือ น้ำมันเครื่อง, น้ำมันเกียร์ และจาระบีอเนกประสงค์สำหรับรถถังหลัก OPLOT
>>> แผนและหัวข้อในการตรวจกิจการส่งกำลัง สป.3 สาย พธ. ประจำปีงบประมาณ 2564
>>> หนังสือรับรองผลการทดสอบวัดผลการประเมินความรู้ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2563
>>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบัญชีเสนอความต้องการบรรจุกำลังพล เหล่า พธ. ประจำปีงบประมาณ 2564
>>> ดาวน์โหลดเอกสาร เป้าหมายความต้องการกำลังพลนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน จากแหล่งผลิตต่างๆ ปีงบประมาณ 2564 - 2569
>>> ขอเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค รายการจาระบีอเนกประสงค์ สำหรับรถถัง OPLOT
>>> ขอเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค รายการน้ำมันเครื่องสำหรับรถถัง OPLOT
>>> ขอเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค รายการน้ำมัน 5 รายการ
>>> บทความองค์ความรู้ไวรัสคอมพิวเตอร์ จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโรงเรียนทหารพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก
>>> คู่มือการปฏิบัติการแก้ปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ประเภทไวรัสซ่อนไฟล์และไวรัสซ่อนโฟลเดอร์ ในส่วนสถาบันการศึกษาและหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก จากการศึกษาวิธีแก้ปัญหาของโรงเรียนทหารพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก
>>> ขอเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายพลาธิการ รายการ ข้าวกึ่งสำเร็จรูป
>>> บัญชีรายละเอียดประกอบ PO บช. 135/62 ลง 5 ก.ค.62
>>> ขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย ส่งข้อมูลทางเทคนิคเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายพลาธิการ รายการร่มพาราเซล
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง พธ.ทบ.