พันเอก ณัฐจักษ์ สงวนศักดิ์
รักษาราชการแทน ผอ.กกพ.พธ.ทบ.
พันเอก ประวัฒิ ไชยสุกุมาร
รักษาราชการแทน ผอ.กยข.พธ.ทบ.
พันเอก ณรงฤทธิ์ จันทรกูล
ผอ.กกบ.พธ.ทบ.
พันเอก ธวัช ชาลีรัตน์
ผอ.กปช.พธ.ทบ.


พันเอก ปุญชรัสมิ์ มีพร้า
ผอ.กผสป.พธ.ทบ.
พันเอก วัลลภ ประดับศิลป์
ผอ.กยบ.พธ.ทบ.
พันเอก มรกต เถาสุวรรณ
ผอ.กซบร.พธ.ทบ.
พันเอก พิสิษฐ์ ผาสุข
ผอ.กคสป.พธ.ทบ.


พันเอกหญิง สุมาลี บุญช่วย
ผอ.กจห.พธ.ทบ.
พันเอก จักรกฤษณ์ วิริยะบูรณ์
รักษาราชการแทน ผอ.กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
พันเอก ปวีณ เส็งใย
ผอ.กชพ.พธ.ทบ.
พันเอก วิบูลย์ วิชระพล
ผอ.กวก.พธ.ทบ.


พันเอก ศุภฤกษ์ ผลฉาย
ผอ.กบร.สนท.พธ.ทบ.
พันเอก ธัญพิสิษฐ์ โพธิ์นอก
ผอ.กพผ.พธ.ทบ.
พันเอก สาธิต อู่วิจิตร
ผอ.กก.พธ.ทบ.
พันเอก ดิตถ์ สูยะนันทน์
หก.กทท.พธ.ทบ.


พันโทหญิง กษมา กุลไกรเวส
รักษาราชการแทน หน.นกง.พธ.ทบ.
พันเอกหญิง ชุติมา วันวงศ์
รรก.หน.โภชนาการ บก.ทบ.
พันตรี อนุสรณ์ จุลานนท์
รรก.หน.ธุรการ พธ.ทบ.
พันตรี วีนัส ทานาค
ผบ.ร้อย.พธ.ส่งกำลังน้ำมัน