พันเอก อภินันท์ ทิพย์เทพ
ผอ.กกพ.พธ.ทบ.
พันเอก ประวัฒิ ไชยสุกุมาร
ผอ.กยข.พธ.ทบ.
พันเอก ณรงฤทธิ์ จันทรกูล
ผอ.กกบ.พธ.ทบ.
พันเอก ธวัช ชาลีรัตน์
ผอ.กปช.พธ.ทบ.


พันเอก พิสิษฐ์ ผาสุข
ผอ.กผสป.พธ.ทบ.
พันเอก วัลลภ ประดับศิลป์
ผอ.กยบ.พธ.ทบ.
พันเอก มรกต เถาสุวรรณ
ผอ.กซบร.พธ.ทบ.
พันเอก จักรกฤษณ์ วิริยะบูรณ์
ผอ.กคสป.พธ.ทบ.


พันเอกหญิง สุมาลี บุญช่วย
ผอ.กจห.พธ.ทบ.
พันเอก ปุญชรัสมิ์ มีพร้า
ผอ.กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
พันเอก ปวีณ เส็งใย
ผอ.กชพ.พธ.ทบ.
พันเอก สาธิต อู่วิจิตร
ผอ.กวก.พธ.ทบ.


พันเอก ศุภฤกษ์ ผลฉาย
ผอ.กบร.สนท.พธ.ทบ.
พันเอก ธัญพิสิษฐ์ โพธิ์นอก
ผอ.กพผ.พธ.ทบ.
พันเอก ณัฐจักษ์ สงวนศักดิ์
ผอ.กก.พธ.ทบ.
พันเอก อัครเดช ศิริชัย
หก.กทท.พธ.ทบ.


พันเอก วินัย ดำรงศักดิ์
หน.นกง.พธ.ทบ.
พันตรีหญิง สุรางค์ อินทร์บำรุง
รรก.หน.โภชนาการ บก.ทบ.
พันตรี อนุสรณ์ จุลานนท์
หน.ธุรการ พธ.ทบ.
ร้อยเอก รัชพล วงษ์กล้าหาญ
ผบ.ร้อย.พธ.ส่งกำลังน้ำมัน