พันเอก ปวีณ เส็งใย
ผอ.กกพ.พธ.ทบ.
พันเอก ธวัช ชาลีรัตน์
ผอ.กยข.พธ.ทบ.
พันเอก วิสัย อินทรมณี
ผอ.กกบ.พธ.ทบ.
พันเอก จักรกฤษณ์ วิริยะบูรณ์
ผอ.กปช.พธ.ทบ.


พันเอก ปุญชรัสมิ์ มีพร้า
ผอ.กผสป.พธ.ทบ.
พันเอก วัลลภ ประดับศิลป์
ผอ.กยบ.พธ.ทบ.
พันเอก สาธิต อู่วิจิตร
ผอ.กซบร.พธ.ทบ.
พันเอก พิสิษฐ์ ผาสุข
ผอ.กคสป.พธ.ทบ.


พันเอก วิบูลย์ วิชระพล
ผอ.กจห.พธ.ทบ.
พันเอก ประวัฒิ ไชยสุกุมาร
ผอ.กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
พันเอก มรกต เถาสุวรรณ
ผอ.กชพ.พธ.ทบ.
พันเอก ณรงฤทธิ์ จันทรกูล
ผอ.กวก.พธ.ทบ.


พันเอก ศุภฤกษ์ ผลฉาย
ผอ.กบร.สนท.พธ.ทบ.
พันเอก ธัญพิสิษฐ์ โพธิ์นอก
ผอ.กพผ.พธ.ทบ.
พันเอกหญิง สุมาลี บุญช่วย
ผอ.กก.พธ.ทบ.
พันเอก ดิตถ์ สูยะนันทน์
หก.กทท.พธ.ทบ.


พันเอก ผดุง สหะรัตน์
หน.นกง.พธ.ทบ.
พันเอกหญิง ชุติมา วันวงศ์
รรก.หน.โภชนาการ บก.ทบ.
พันตรี อนุสรณ์ จุลานนท์
รรก.หน.ธุรการ พธ.ทบ.
พันตรี วีนัส ทานาค
ผบ.ร้อย.พธ.ส่งกำลังน้ำมัน