พันเอก อภินันท์ ทิพย์เทพ
ผอ.กกพ.พธ.ทบ.
พันเอก ประวัฒิ ไชยสุกุมาร
ผอ.กยข.พธ.ทบ.
พันเอก ณรงฤทธิ์ จันทรกูล
ผอ.กกบ.พธ.ทบ.
พันเอก ยุทธนา ธรรมธร
ผอ.กปช.พธ.ทบ.


พันเอก มรกต เถาสุวรรณ
ผอ.กผสป.พธ.ทบ.
พันเอก ธวัช ชาลีรัตน์
ผอ.กยบ.พธ.ทบ.
พันเอก ปวีณ เส็งใย
ผอ.กซบร.พธ.ทบ.
พันเอก พิสิษฐ์ ผาสุข
ผอ.กคสป.พธ.ทบ.


พันเอกหญิง สุมาลี บุญช่วย
ผอ.กจห.พธ.ทบ.
พันเอก ปุญชรัสมิ์ มีพร้า
ผอ.กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
พันเอก จักรกฤษณ์ วิริยะบูรณ์
ผอ.กชพ.พธ.ทบ.
พันเอก สาธิต อู่วิจิตร
ผอ.กวก.พธ.ทบ.


พันเอก ณัฐจักษ์ สงวนศักดิ์
ผอ.กบร.สนท.พธ.ทบ.
พันเอก ธัญพิสิษฐ์ โพธิ์นอก
ผอ.กพผ.พธ.ทบ.
พันเอก ศุภฤกษ์ ผลฉาย
ผอ.กก.พธ.ทบ.
พันเอก ดิตถ์ สูยะนันทน์
หก.กทท.พธ.ทบ.


พันเอก วินัย ดำรงศักดิ์
หน.นกง.พธ.ทบ.
พันตรีหญิง สุรางค์ อินทร์บำรุง
รรก.หน.โภชนาการ บก.ทบ.
พันตรี อนุสรณ์ จุลานนท์
หน.ธุรการ พธ.ทบ.
ร้อยเอก รัชพล วงษ์กล้าหาญ
ผบ.ร้อย.พธ.ส่งกำลังน้ำมัน