บัญชีหมายเลขโทรศัพท์ กรมพลาธิการทหารบก

ส่วนราชการ
โทรภายใน
โทร ทศท.
- ตู้กลาง กรมพลาธิการทหารบก
0-2588-3420, 0-2588-3421, 0-2588-4703, 0-2588-4704, 0-2588-4514
สำนักงานผู้บังคับบัญชา
- เจ้ากรมพลาธิการทหารบก
68201
0-2588-3383
- รองเจ้ากรมพลาธิการทหารบก (1)
68202
0-588-4778
- รองเจ้ากรมพลาธิการทหารบก (2)
68203
0-588-3296
- เสนาธิการกรมพลาธิการทหารบก
68204
0-2580-0332
- นายทหารคนสนิท เจ้ากรมพลาธิการทหารบก
68205
- สำนักงานผู้บังคับบัญชา (รองเจ้ากรม (1,2))
68206
- สำนักงานผู้บังคับบัญชา (เสนาธิการ)
68207
- ประจำ กรมพลาธิการทหารบก
68208
แผนกธุรการ
- บก.แผนกธุรการ
68210
0-2588-0517
- หัวหน้าแผนกธุรการ
68211
- ประชาสัมพันธ์
68212
- รับ - ส่ง หนังสือ
68213
- ห้องประชุมสมบูรณ์ผล ชั้น 2
68214
กองกำลังพล
- บก.กองกำลังพล
68224
0-2588-3698
- หัวหน้ากอง
68225
- แผนกจัดการ
68226
- แผนกปกครอง
68227
- หัวหน้าแผนกปกครอง
68325
- แผนกเตรียมพล
68227
กองยุทธการและการข่าว
- บก.กองยุทธการและการข่าว
68229
0-2588-3142 (โทรสาร)
- หัวหน้ากอง
68230
0-2589-3293
- แผนกการข่าวและรักษาความปลอดภัย
68231
- แผนกการส่งกำลังทางอากาศ
68232
- แผนกการฝึกและศึกษา
68233
- แผนกแผน
68234
- แผนกกิจการพลเรือน
68234
กองส่งกำลังบำรุง
- บก.กองส่งกำลังบำรุง
68236
0-2588-0815 (โทรสาร)
- หัวหน้ากอง
68237
0-2580-6659
- แผนกควบคุม
68238
- แผนกบริการสนาม
68239
- แผนกส่งกำลังและซ่อมบำรุง
68240
- แผนกความต้องการ
68241
กองปลัดบัญชี
- บก.กองปลัดบัญชี
68243
0-2588-4000 (โทรสาร)
- หัวหน้ากอง
68244
0-2591-8057
- แผนกตรวจสอบและวิเคราะห์
68245
- แผนกควบคุมภายใน
68246
- แผนกงบประมาณ
68247
กองวิทยาการ
- บก.กองวิทยาการ
68249
0-2588-0816 (โทรสาร)
- ผู้อำนวยการกอง
68250
0-2580-0333
- รองผู้อำนวยการกอง
68251
- แผนกวิจัยและพัฒนา
68252
- แผนกทดสอบ
68253
- แผนกห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์
68254
- ห้องออฟเซ็ท
68255
- หัวหน้าแผนกทดสอบ
68256
- แผนกวิชาการและการฝึก
68249
กองการเงิน
- บก.กองการเงิน
68216
0-2588-0086
- หัวหน้ากอง
68217
- แผนกรับ - จ่ายเงิน
68218
- แผนกควบคุมการเบิกจ่าย
68219
- แผนกบัญชี
68218
กองจัดหา
- บก.กองจัดหา
68257
0-2580-1185, 0-2580-3642 (โทรสาร)
- หัวหน้ากอง
68258
0-2589-6674
- รองหัวหน้ากอง
68340
- แผนกจัดหาที่ 1
68259
- แผนกจัดหาที่ 2
68384
- แผนกจัดหาที่ 3
68260
- แผนกควบคุมการจัดหา
68261
กองควบคุมสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ
- บก.กองควบคุมสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ
68263
0-2588-0814
- ผู้อำนวยการกอง
68264
0-2588-0640
- รองผู้อำนวยการกอง
68265
- แผนกส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์
68266
- แผนกตรวจจ่ายสิ่งอุปกรณ์
68267
- แผนกบัญชีสิ่งอุปกรณ์
68268
- หัวหน้าแผนกบัญชีสิ่งอุปกรณ์
68386
- แผนกตรวจสอบสิ่งอุปกรณ์
68386
- แผนกกรรมวิธีข้อมูล
68269, 68311
0-2589-6120
กองซ่อมบำรุง
- บก.กองซ่อมบำรุง
68272
0-2588-4707
- ผู้อำนวยการกอง
68273
- รองผู้อำนวยการกอง
68274
- แผนกควบคุมและสนับสนุนการซ่อม
68275
- ศูนย์เครื่องมือซ่อม (คลัง 102)
68276
- แผนกซ่อมสิ่งอุปกรณ์หนัก (คลัง 102)
68277
- หมวดเครื่องไฟฟ้า (คลัง 102)
68235
- แผนกซ่อมสิ่งอุปกรณ์เบา (คลัง 103)
68278
0-2588-0623
- หมวดตรวจสภาพ (คลัง 103)
68279
0-2591-8081
- หมวดซ่อมร่มสิ่งอุปกรณ์ทางอากาศ (คลัง 103)
68283
- หมวดสนับสนุนการซ่อม (คลัง 104)
68280
- แผนกรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จำหน่าย
68480
0-2525-0825
- โรงงานซ่อมถัง
68479
กองการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ
- บก.กองการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ
68285, 68324
0-2588-3812
- ผู้อำนวยการกอง
68286
0-2589-2785
- รองผู้อำนวยการกอง
68287
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการกอง
68288
- ประจำกอง
68281
- หมวดการเงิน
68290
- ตอนส่งกำลัง
68365
- แผนกควบคุมการผลิต
68289
- หัวหน้าแผนกควบคุมการผลิต
68364
- โรงงานที่ 1 (คลัง 108) หนัง
68291
- โรงงานที่ 1 (คลัง 108) หนัง
68292
- หัวหน้าโรงงานที่ 1 (คลัง 109) ผ้า
68293
- โรงงานที่ 1 (คลัง 109) ผ้า
68294
- โรงงานที่ 1 (คลัง 109) ผ้า
68295
- หมวดส่งกำลัง โรงงานที่ 1 (คลัง 109)
68296
- หมวดควบคุม โรงงานที่ 1 (คลัง 109)
68262
- บก.โรงงานที่ 2
68481
- หัวหน้าโรงงานที่ 2
68482
0-2525-0553
- โรงงานที่ 3 (คลัง 106)
68299
- โรงงานที่ 3 (คลัง 106)
68321
- หัวหน้าโรงงานที่ 3 (คลัง 106)
68312
- แผนกสนับสนุน (คลัง 107) ตก
68301
- แผนกสนับสนุน (คลัง 107) ออก
68302
0-2588-1526
- หัวหน้าแผนกสนับสนุนการผลิต (คลัง 107)
68297
- หมวดเก็บรักษา (คลัง 105)
68303
- คลังรับมอบ (คลัง 104)
68304
- บก.โรงงานที่ 4
68305
0-2588-3853
- หัวหน้าโรงงานที่ 4
68392
- หมวดพับร่ม โรงงานที่ 4
68306
- หมวดทดสอบร่ม โรงงานที่ 4
68242
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
68398
กองเกียกกาย
- บก.กองเกียกกาย
68307
0-2588-0088
- ผู้อำนวยการกอง
68308
0-2588-5299
- รองผู้อำนวยการกอง
68309
- แผนกควบคุม สิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 1
68310
- ห้องอาหารว่าง ชั้น 1
68359
- แผนกคลังเสบียง
68478
- โรงงานผลิตเสบียง
0-4431-2101
- แผนกผลิตเสบียงที่ 1
0-4421-2923
- แผนกผลิตเสบียงที่ 2
กองยกกระบัตร
- ผู้อำนวยการกอง
68456, 68314
0-2585-1233
- รองผู้อำนวยการกอง
68457
0-2526-2063
- บก.กองยกกระบัตร
68458
- รับ - ส่ง หนังสือ
68459
- แผนกคลังที่ 1
68460
0-2526-1962
- แผนกคลังที่ 2
68461
0-2525-0530
- แผนกคลังที่ 3
68462
- แผนกคลังที่ 4
68463
- คลังรับมอบ ( คลัง 202 )
68464
0-2525-3079
- หัวหน้าคลังรับมอบ ( คลัง 202 )
68484
- แผนกบรรจุและจัดส่ง ( คลัง 203 )
68465
0-2526-2952
- หัวหน้าแผนกบรรจุและจัดส่ง ( คลัง 203 )
68485
- คลังเครื่องแต่งกายพิเศษ ( คลัง 210 )
68466
- หมวดคลังร่มและสิ่งอุปกรณ์ส่งทางอากาศ (คลัง 211)
68483
- คลังผ้าใบ ( คลัง 211 )
68467
- ห้องนายทหารเวร กองยกกระบัตร
68468
- คลังเครื่องเขียน ( คลัง 201 )
68469
0-2526-2122
- หมวดแผนกคลังที่ 2 ( คลัง 204 )
68470
- คลังรองเท้า ( คลัง 205 )
68448
- คลังอาภรณ์ ( คลัง 206 )
68471
- คลังชุดฝึก ( คลัง 207 )
68472
- คลังเครื่องสนาม ( คลัง 208 )
68473
0-2526-2062
- คลังครุภัณฑ์ ( คลัง 212 )
68474
- คลังสูทภัณฑ์ ( คลัง 213 )
68475
- กองรักษาการณ์ กองยกกระบัตร
68476
- ที่พัก รปภ.กองยกกระบัตร
68477
กองน้ำมันเชื้อเพลิง
- ตู้กลาง กองน้ำมันเชื้อเพลิง
0-2525-0827, 0-2525-0516, 0-2527-7132, 0-2527-7133
- ผู้อำนวยการกอง
68401, 68327
0-2525-0017
- รองผู้อำนวยการกอง
68402
0-2525-2332
- นายทหารพลาธิการ
68403
- ประจำกองน้ำมันเชื้อเพลิง
68404
- รับ - ส่ง หนังสือ
68405
- อาคาร รปภ.กองน้ำมันเชื้อเพลิง (ห้องเสมียนเวร)
68406
- ห้องประชุม กองน้ำมันเชื้อเพลิง
68407
- สำนักงานขนส่ง
68408
- หมวดบริการ
68409
- บก.กองน้ำมันเชื้อเพลิง
68410
- คลังรับมอบ
68411
- หัวหน้าคลังรับมอบ
68412
- หมวดขนส่ง แผนกสนับสนุน
68413
- หัวหน้าหมวดขนส่ง แผนกสนับสนุน
68414
- กองรักษาการณ์ กองน้ำมันเชื้อเพลิง
68415
- ป้อมยามท่าน้ำ (จุด 5)
68416
- ป้อมยาม (จุด 3)
68417
- ป้อมยาม (จุด 4)
68418
- หมวดส่งกำลัง
68439
- แผนกสนับสนุน
68420
- บก.แผนกคลังที่ 1
68421
- บก.แผนกคลังที่ 2
68422
- บก.แผนกคลังที่ 3
68423
- บก.แผนกส่งกำลัง
68424
- หมวดเครื่องจักรคำนวณ
68425
- คลังน้ำมันอุปกรณ์
68426
- ที่จ่ายน้ำมัน 200 ลิตร
68427
- ปั๊มน้ำมัน ปตท.กองน้ำมันเชื้อเพลิง
68428, 68337
- หมวดรับ - จ่าย สป.3 ทางรถ (โรดดิ่ง)
68429
- หัวหน้าแผนกสนับสนุน
68430
- หัวหน้าแผนกคลังที่ 1
68431
- หัวหน้าแผนกคลังที่ 2
68432
- หัวหน้าแผนกคลังที่ 3
68433
- หัวหน้าแผนกส่งกำลังน้ำมัน
68434
- รองหัวหน้าแผนกคลังที่ 3
68435
- รปภ.ท่าน้ำ ( รับ สป.3 ทางเรือ )
68436
- อาคารโฟมดับเพลิง
68437
บ้านพักใน กองน้ำมันเชื้อเพลิง
- เรือนแถวนายสิบ (ทิศตะวันออก)
68490
- เรือนแถวนายสิบ (ทิศตะวันตก)
68491
กองอำนวยการสถานพักผ่อน
- บก.กองอำนวยการสถานพักผ่อน
0-2323-9983, 0-2323-9138, 0-2323-9818
- หัวหน้ากองอำนวยการสถานพักผ่อน
0-2323-9911
- ศาลาสุขใจ
0-2323-9530
กองบริการและสนับสนุนทั่วไป
- บก.กองบริการและสนับสนุนทั่วไป
68341
0-2588-4706
- ผู้อำนวยการกอง
68342
0-2588-3699
- รองผู้อำนวยการกอง
68343
- แผนกบริการทั่วไป
68344
0-2588-4705
- แผนกสวัสดิการ
68345
- ส่วนกำลังพล
68346
- ส่วนส่งกำลัง
68248
- ยย.กบร.สนท.พธ.ทบ.
68347
- แผนกขนส่ง
68348
0-2591-8093
- โรงซ่อมรถ แผนกขนส่ง
68349
- หัวหน้าแผนกขนส่ง
68284
- รับ - ส่ง หนังสือ
68381
- แผนกพยาบาล
68352
- ห้องทำฟัน แผนกพยาบาล
68367
- หัวหน้าแผนกพยาบาล
68353
- คลังอุปกรณ์การจัดเลี้ยง (คลัง 101)
68354
- คลังซักรีด (คลัง 101)
68355
- สโมสรนายทหาร
68356
0-2580-6036
- ห้องประชุมเจริญมิตร ชั้น 4
68358
- สหกรณ์ออมทรัพย์
68362
0-2950-8100
- เจ้าหน้าที่การเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์
68228
- ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์
68328
0-2950-3934
- พิพิธภัณฑ์
68270
- ร้านค้าสโมสรนายทหาร
68271
- ห้องแต่งผมสุภาพบุรุษ
68298
- ห้องแต่งผมสุภาพสตรี
68326
- สมาคมแม่บ้าน
68220, 68320
- ห้องนอนนายทหารเวรผู้ใหญ่, นายทหารเวร
68357
- ศูนย์วิทยุ
68368
- ป้อมยามทางเข้าคลัง
68215
- ป้อมยามทางเข้าบ้านพักหลังกรม
68390
- กองรักษาการณ์บ้านพักสนามบินน้ำ
68393
- กองรักษาการณ์กรม
68300
0-2588-2041
- หัวหน้าชุดปฏิบัติการโทรศัพท์ สื่อสารกรม
68200
- แจ้งโทรศัพท์ขัดข้อง
68399 หรือ 09
กองร้อยบริการ กองบริการและสนับสนุนทั่วไป
- บก.ร้อยบริการ
68450
0-2525-0590
- ผู้บังคับกองร้อย
68451
- รองผู้บังคับกองร้อย
68452
- หมวดบริการ กองร้อยบริการ
68453
- ตอนสูทกรรม กองร้อยบริการ
68454
- หน่วยฝึกทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
68209
โรงเรียนทหารพลาธิการ
- ตู้กลาง
0-2585-0932, 0-2585-2421, 0-2585-8842, 0-2587-3716
- รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารพลาธิการ
9707
0-2585-0652
กองบัญชาการ โรงเรียนทหารพลาธิการ
0-2585-8847
- แผนกธุรการและกำลังพล
9701
- แผนกเตรียมการ
9709
- แผนกสนับสนุนการศึกษา
9721
- แผนกประเมินผลและสถิติ
9722
กองการศึกษา โรงเรียนทหารพลาธิการ
9703
0-2585-6321
- แผนกวิชาส่งกำลังและซ่อมบำรุง
9714
- แผนกวิชาการอาหาร
9715
- แผนกวิชาการน้ำมัน
9716
- แผนกวิชาการทหารและวิชาทั่วไป
9713
- แผนกวิชาส่งกำลังทางอากาศ
9720
- แผนกโรงฝึกงาน
9718
กองพันนักเรียน
- ผู้บังคับกองพันนักเรียน
9727
0-2587-9273
- กองบังคับการ
9726
- กองร้อยนายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน
9734
- กองร้อยนักเรียนนายสิบ
9730
กองร้อยพลาธิการส่งกำลังน้ำมัน
- ผู้บังคับกองร้อย
68441
- รองผู้บังคับกองร้อย
68442
- บก.ร้อย.
68443
0-2526-2933
- กองรักษาการณ์กองร้อย
68444
- หมวดส่งกำลังที่ 1
68445
- ตอนควบคุมส่งกำลังกองร้อย
68446
- หมวดซ่อมบำรุงกองร้อย
68447
นายทหารพระธรรมนูญ
- บก.นายทหารพระธรรมนูญ
68221
0-2580-1435
- นายทหารพระธรรมนูญ
68222