เป็นรูปพระมเหสักขเทวราชประทับบนแท่น หัตถ์ซ้ายเบื้องบนถือคัมภีร์พระเวทย์ เบื้องล่างถือคนโท
หัตถ์ขวาเบื้องบนถือช้อน เบื้องล่างถือลูกประคำ หมายถึงผู้มีภารกิจในการผลิตหรือจัดหาสิ่งอุปกรณ์แก่กองทัพด้านข้างมีช่อกนก
บรรจุอยู่ภายในวงกลม ที่ขอบวงกลมเบื้องบนมีชื่อ กรมพลาธิการทหารบก
เบื้องล่างมีอักษรภาษาอังกฤษว่า QUARTERMASTER DEPARTMENT ROYAL THAI ARMY (ไม่จำกัดสีและขนาด)
หลักฐาน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 87 ตอนที่ 77 ลง 18 ส.ค.13 หน้า 564
ความหมาย เครื่องหมายเหล่าทหารพลาธิการ
เครื่องหมายเหล่าทหารพลาธิการ คือ จักร ๓ จักร และกระบี่ไขว้
 • จักร     เป็นอาวุธของพระนารายณ์ในนิยายของศาสนาพราหมณ์ในการปราบปรามศัตรู เปรียบดัง ผบ.ทบ. มีจักรเป็นอาวุธในมือ และสามารถใช้ในการทำงานให้บรรลุภารกิจ
 • กระบี่ไขว้     เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเด็ดขาด อำนาจสั่งการที่แต่เดิมพระมหากษัตริย์เป็นผู้ทรงมอบให้นายทหารทุกคนสามารถที่จะสั่งการตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบ
 • จักร ๓ จักร     เป็นเครื่องหมายและสัญลักษณ์ของทหารเหล่าพลาธิการตามความหมาย ดังนี้
  จักรที่ ๑ หมายถึง อาหารการกินทั้งหมดในกองทัพ (สป.๑)
  จักรที่ ๒ หมายถึง เครื่องแต่งกายและเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายทั้งหมดในกองทัพ ( สป.๒-๔)
  จักรที่ ๓ หมายถึง น้ำมันเชื่อเพลิงและน้ำมันอุปกรณ์ที่ใช้เติมยานพาหนะทั้งรถยนต์ รถถังและ เครื่องบินในกองทัพ ( สป.๓)
 • จักร ๓ จักร ที่เกาะเกี่ยวกันอยู่     หมายถึง การทำงานที่มีความสัมพันธ์คล้าย ๆ กับเฟืองที่หมุนไปข้างหน้าเรื่อย ๆ เพื่อสนับสนุนกองทัพบกให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • เครื่องหมายประดับเครื่องแต่งกายเหล่าทหารพลาธิการ     ประกอบด้วย กระบี่ไขว้ประกบกับจักร ๓ จักร นั่นก็หมายถึงผู้บังคับบัญชาชั้นสูงมีอำนาจหน้าที่เป็นผู้ใช้เหล่าทหารพลาธิการให้มีประสิทธิภาพ
  ให้มีความสัมพันธ์คล้าย ๆ กับเฟืองที่หมุนไปข้างหน้าเรื่อย ๆ เพื่อสนับสนุนกองทัพบกให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้นั่นเอง
  หลักฐาน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๗ ตอนที่ ๗๗ ลง ๑๘ ส.ค. ๑๓ หน้า ๕๖๔