กรมพลาธิการทหารบก
คู่มือคำแนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
โดย
กองซ่อมบำรุง กรมพลาธิการทหารบก