ห้องความรู้
      ห้องนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ " แจ่มจำรัส "
ประกอบด้วยห้องเล็กอีก ๓ ห้อง คือ
       ๑. ห้องทรงใช้ เป็นห้องที่จัดโต๊ะเสวยของสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงใช้
เมื่อครั้งทรงเข้ารับการศึกษา โรงเรียนเสนาธิการ
ทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง ในหลักสูตร
ประจำ ชุดที่ ๕๖
 
 
 
 
 
ห้องทรงใช้
 
     
         ๒.ห้องวิดิทัศน์ เป็นห้องที่จัดไ้ว้
  สำหรับผู้เข้าชมนั่งฟังการบรรยาย
  ประวัติความเป็นมาของกรมพลาธิการ
  ทหารบก และสรุปผลงานวิจัยสิ่งอุปกรณ์
  สายพลาธิการ เป็นต้น
   
   
   
   
   
   
   
   
ห้องวิดิทัีศน์
     
        ๓.ห้องนวัตกรรม สิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ เป็นห้อง
  ที่จัดแสดงผลงานวิจัยและพัฒนา สิ่งอุปกรณ์สาย พธ.
  โดยเฉพาะชุดเครื่องสนามลายวู๊ดแลนด์ ( Wood
  Land ) ลายดิจิตอล ( Digital ) ชุดสลายฝูงชน ชุด
  ทหารพราน ชุดนักบิน เสื้อเกราะ ถุงใส่ศพสนาม
  เสบียงยังชีพและที่นอน หมอน มุ้ง เป็นต้น
   
   
   
   
   
   
 
ห้องนวัตกรรม