สป.สาย พธ. ในอดีต
      ชุดอาหารกระเบื้องเคลือบที่มีอักษรพระบรมนามา
ภิไธยย่อ ส.พ.ป.ม.จ.๕ ซึ่งเป็นพระนาม " สมเด็จพระ
ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ รัชกาลที่ ๕ ซึ่งทรงใช้ใน
ระหว่างครองราชย์ระยะแรก ๆ ประมาณ พ.ศ.๒๔๑๓
ก่อนที่จะทรงใช้ จปร."
    
 
 
 
 
 
จานเปล ส.พ.ป.ม.จ.๕
   
   
   
   
   
        ชุดอาหารกระเบื้องเคลือบที่มีเครื่องหมายจักรภายใน
  มีรูปพระเกี้ยวอยู่ตรงกลางและมีอักษรเขียนว่า " กรม
  ทหารบก " มีอายุประมาณ พ.ศ.๒๔๓๓ ถึง พ.ศ.๒๔๗๕
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชุดอาหารกระเบื้องเคลือบกรมทหารบก
        ชุดอาหารกระเบื้องเคลือบมีรูปหน้าเสืออยู่ตรงกลาง
  ระหว่างคำว่า " กองเสือป่า " กับคำว่า " กรุงเทพ ฯ "
  และมีคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า
  อยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่พระราชทานแก่เสือป่าและลูกเสือว่า
  " เสียชีพอย่าเสียสัตย์ " เป็นชุดกระเบื้องที่สั่งทำจาก
  บริษัท Cope Land ประเทศอังกฤษ ประมาณ
  ๒๔๕๔ ถึง พ.ศ.๒๔๖๘
   
   
   
   
   
 
ชุดอาหารเสือป่า
 
        ชามล้างมือมีตราราชสกุล สมเด็จ
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา
  กรมพระยาบำราบปรปักษ์ พระราช
  โอรสในรัชกาลที่ ๒ ต้นราชสกุล
  มาลากุล
   
   
   
   
   
   
   
   
ชามล้างมือ
          หมวกเหล็กที่ใช้สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๑ เตารีดผ้า
  หรือเตานาบเหล็กที่ใช้เผาไฟก่อนนำไปรีดผ้า เครื่องมือ
  ตัดผม เครื่องขูดมะพร้าวใช้มือหมุน เตาหุงต้มสนามที่ใช้
  น้ำมันก๊าซเป็นเชื้อเพลิง
   
   
   
   
   
   
   
   
 
หมวกเหล็กสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๑