หอเกียรติยศ
      หอเกียรติยศนี้ กรมพลาธิการทหารบก ได้จัดทำขึ้น
เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับผู้บังคับบัญชาชั้นสูงในกองทัพ
ซึ่งได้แก่ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม พลเอก อภิชาต เพ็ญกิตติ ปลัด
กระทรวงกลาโหม พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้บัญชาการทหารบก และพลโท ทวี แจ่มจำรัส
  เจ้ากรมพลาธิการทหารบก ซึ่งท่านทั้ง ๕ ได้เป็นผู้สนับ
 
สนุนและผลักดันให้กรมพลาธิการทหารบกได้ปรับปรุง
 
แก้ไขอัตราเฉพาะกิจ ๓๕๐๐ ขยายอัตราชั้นยศเจ้ากรม
 
พลาธิการทหารบกจาก พลตรี เป็น พลโท ซึ่งรัฐมนตรี
  ว่าการกระทรวงกลาโหม ได้อนุมัติในวันที่ ๙ ก.ย.๕๒ ถือเป็นวันดีเลขดี คือ วันที่ ๙ เดือน ๙
  ปี ๒๐๐๙ ซึ่งเป็นวันที่รัฐบาลให้ส่วนราชการประกอบพิธี " ๙ ในดวงใจ " เวลา ๐๙๐๙
  ภายในห้องพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงภาพประวัติความเป็นมาของกรมพลาธิการทหารบก ภาพ
  วิวัฒนาการรถครัวสนามและภาพการส่งกำลังบำรุงในสมัยโบราณ รูปเจ้ากรมพลาธิการทหารบก
  ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พลเอก อภิชาต เพ็ญกิตติ
พลเอกทรงกิตติ จักกาบาตร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
พลโท ทวี แจ่มจำรัส