ความเป็นมา
      ห้องนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ " แจ่มจำรัส " กำเนิด
ขึ้นด้วยดำริของ พลโท ทวี แจ่มจำรัส จก.พธ.ทบ. และ
ทำการเปิดเมื่อ วันที่ ๑ เม.ย.๒๕๕๓ เป็นห้องที่รวบรวม
สิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้
เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังศึกษาประวัติความเป็นมาและ
วิวัฒนาการของสิ่งอุปกรณ์ที่จัดแสดง
      ห้องนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ " แจ่มจำรัส " ตั้งอยู่
 
ที่ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการ กรมพลาธิการทหารบก
 
ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 
มีห้องจัดแสดงทั้งหมด ๔ ห้อง อยู่ภายในห้องโถงใหญ่
 
เมื่อเข้าไปในห้องจะพบ " หอเกียรติยศ "