ติดต่อพิพิธภัณฑ์
      กำหนดเวลาเปิดให้ชม ทุกวันพุธ เวลา ๐๙๐๐ -
๑๒๐๐ น. ในการเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อ
ผู้อำนวยการกองวิทยาการ กรมพลาธิการทหารบก
ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
       โทร.๐๒-๕๘๘๐๘๑๖