:::
> ผู้บังคับบัญชา
> ประวัติหน่วย
> วิสัยทัศน์
> ภารกิจและที่ตั้ง
> เครื่องหมาย
> สป.ที่รับผิดชอบ
> อีเมล์@QMRTA.NET
> หน่วยงานภายใน พธ.ทบ.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
> ประกาศสอบราคา
> ร่างประกาศประกวดราคา
(E-Bidding)

> เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
> ประกาศ E-Bidding
> ผู้ชนะ E-Bidding/สอบราคา
> แผนการจัดหาประจำปี 2559
> แผนการจัดหาระหว่างปี 2559
> แผนการจัดหางบงาน ศปก.ทบ.ประจำปี 2559

ข้อมูลสายพลาธิการ
> คู่มือยุทโธปกรณ์สำคัญ
> Online ข้อมูล สป.
> คุณลักษณะเฉพาะ สป.
> ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์
> ภาพกิจกรรมภายในหน่วย
> ระเบียบส่งกำลังบำรุงที่สำคัญ

ดูภาพกิจกรรม ข้อมูลประชาสัมพันธ์
 วิสัยทัศน์ พธ.ทบ.(Vision) :
  พธ.ทบ.เป็นหน่วยงานที่มีความก้าวหน้าและเชี่ยวชาญด้าน
การจัดซื้อ จัดจ้าง การส่งกำลังบำรุงและบริการ
ที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพกำลังพล
เพื่อพัฒนากิจการสายพลาธิการไปสู่ความเป็นเลิศ
พร้อมด้วยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
   
พลโท พลรบ โชคระดา จก.พธ.ทบ. เป็นประะธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร ชั้่นนายร้อย รุ่นที่ 80 ณ ห้องพิธีการ รร.พธ.พธ.ทบ.
พันเอก ชัยวัฒน์ แสงทอง รอง เสธ.พธ.ทบ. เป็นประธาน การอบรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติด
พลโท พลรบ โชคระดา จก.พธ.ทบ.ชี้แจงการใช้ยางพารา สนับสนุนกิจการทางทหารในส่วนของ พธ.ทบ.เสนอการใช้ยางพาราจำนวน 4 รายการ คือ ที่นอน, หมอน รองเท้าทรงสูงครี่งน่องสีดำ รองเท้าผ้าใบ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ตามนโยบายของรัฐบาล
พลโท พลรบ โชคระดา จก.พธ.ทบ. , พลตรี พิษณุ บุญรักษา รอง จก.พธ.ทบ. และ พันเอก ชนินทร์ โพธิ์พูนศักดิ์ รอง ผบ.รร.พธ.พธ.ทบ.ร่วมพิธีสงฆ์เนื่องในวันกองทัพบก ณ ห้อง 221 บก.ทบ.
พลตรี สุเทพ หิมารัตน์ เสธ.พธ.ทบ. เป็นผู้แทน จก.พธ.ทบ. ร่วมในพิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณนักรบไทย เนื่องในวันกองทัพไทย ๒๕๕๙ โดยมี ผบ.ทสส. เป็นประธาน ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ(ดอนเมือง)
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

   ข่าวสาร พธ.ทบ.   
   
    สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมพลาธิการทหารบก
    โรงเรียนทหารพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก
    สถานพักผ่อนตากอากาศบางปู กรมพลาธิการทหารบก
    สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก
    พิพิธภัณฑ์ กรมพลาธิการทหารบก
    ห้องนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ "แจ่มจำรัส"
    ห้องสมุดกรมพลาธิการทหารบก "ห้องสมุดสุดกังวาล"
กระดานสนทนา
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ถามตอบปัญหาด้านการส่งกำลังบำรุงสาย พธ.
Online ข้อมูลสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ เฉพาะในเวลาราชการ
นิตยสารพลาธิปัตย์
เครือข่ายภายใน พธ.ทบ.
บัญชีหมายเลขโทรศัพท์ กรมพลาธิการทหารบก


 สถิติการเยี่ยมชม
จำนวน ครั้ง
กำลังเยี่ยมชม 1 คน

For Admin
ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ
รัฐบาลไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพเรือ

Copyright © 2014  Quartermaster Department Royal Thai Army All Right Reserved.
กรมพลาธิการทหารบก ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จัดทำโดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ