ข้อมูลหลัก
 • ผู้บังคับบัญชา
 • ประวัติหน่วย
 • วิสัยทัศน์
 • ภารกิจและที่ตั้ง
 • เครื่องหมาย
 • สป.ที่รับผิดชอบ
 • อีเมล์@QMRTA.NET
 • หน่วยงานภายใน

 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • E-Auction
 • เปิดเผยข้อมูลราคากลาง

 • ข้อมูลสายพลาธิการ
 • คู่มือยุทโธปกรณ์สำคัญ
 • Online ข้อมูล สป.
 • คุณลักษณะเฉพาะ สป.
 • ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์
 • ภาพกิจกรรมภายในหน่วย

 • ดูภาพกิจกรรม
  ข้อมูลประชาสัมพันธ์
   วิสัยทัศน์ พธ.ทบ.(Vision) :
    พธ.ทบ.เป็นหน่วยงานที่มีความก้าวหน้าและเชี่ยวชาญด้าน
  การจัดซื้อ จัดจ้าง การส่งกำลังบำรุงและบริการ
  ที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพกำลังพล
  เพื่อพัฒนากิจการสายพลาธิการไปสู่ความเป็นเลิศ
  พร้อมด้วยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม

     
      สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมพลาธิการทหารบก
      โรงเรียนทหารพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก
      สถานพักผ่อนตากอากาศบางปู กรมพลาธิการทหารบก
      สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก
      พิพิธภัณฑ์ กรมพลาธิการทหารบก
      ห้องนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ "แจ่มจำรัส"
      ห้องสมุดกรมพลาธิการทหารบก "ห้องสมุดสุดกังวาล"
  กระดานสนทนา
  ร้องเรียน ร้องทุกข์
  ถามตอบปัญหาด้านการส่งกำลังบำรุงสาย พธ.
  Online ข้อมูลสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ เฉพาะในเวลาราชการ
  นิตยสารพลาธิปัตย์
  เครือข่ายภายใน พธ.ทบ.
  บัญชีหมายเลขโทรศัพท์ กรมพลาธิการทหารบก   สถิติการเยี่ยมชม
  จำนวน ครั้ง
  กำลังเยี่ยมชม 1 คน

  For Admin
  ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ
  รัฐบาลไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพเรือ

  Copyright © 2014  Quartermaster Department Royal Thai Army All Right Reserved.
  กรมพลาธิการทหารบก ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  จัดทำโดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ