ข้อมูลหลัก
 • ผู้บังคับบัญชา
 • ประวัติหน่วย
 • วิสัยทัศน์
 • ภารกิจและที่ตั้ง
 • เครื่องหมาย
 • สป.ที่รับผิดชอบ
 • E-mail @QMRTA.NET
 • หน่วยงานภายใน

 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ผู้ชนะการประมูล E-Aution
 • เปิดเผยข้อมูลราคากลาง

 • ข้อมูลสายพลาธิการ
 • คู่มือยุทโธปกรณ์สำคัญ
 • Online ข้อมูล สป.
 • คุณลักษณะเฉพาะ สป.


 •      
     

    

     
 • สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมพลาธิการทหารบก
 • โรงเรียนทหารพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก
 • สถานพักผ่อนตากอากาศบางปู กรมพลาธิการทหารบก
 • สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก
 • พิพิธภัณฑ์ กรมพลาธิการทหารบก
 • ห้องนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ "แจ่มจำรัส"
 • ห้องสมุดกรมพลาธิการทหารบก "ห้องสมุดสุดกังวาล"
 •  วิสัยทัศน์ พธ.ทบ.(Vision) :
    พธ.ทบ.เป็นหน่วยงานที่มีความก้าวหน้าและเชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง การส่งกำลังบำรุงและบริการ ที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพกำลังพล เพื่อพัฒนากิจการสายพลาธิการ ไปสู่ความเป็นเลิศ พร้อมด้วยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
  กระดานสนทนา
  ร้องเรียน ร้องทุกข์
  ถามตอบปัญหาด้านการส่งกำลังบำรุงสาย พธ.
  Online ข้อมูลสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ เฉพาะในเวลาราชการ
  นิตยสารพลาธิปัตย์
  เครือข่ายภายใน พธ.ทบ.
  บัญชีหมายเลขโทรศัพท์ กรมพลาธิการทหารบก   สถิติการเยี่ยมชม
  จำนวน ครั้ง
  กำลังเยี่ยมชม 4 คน

  For Admin


  ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ
  รัฐบาลไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพเรือ

  Copyright © 2014  Quartermaster Department Royal Thai Army All Right Reserved.
  กรมพลาธิการทหารบก ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  จัดทำโดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ